תקנון מבצע DOUBLE SALE

  • איתור סניף
  • WhatsApp

תקנון מבצע אוגוסט 2022


קבוצת נגב בע"מ (להלן: "נגב") מרחוב יצחק בן צבי 30, ראשון לציון, מזמינה אתכם לקחת חלק במבצע מיוחד לחודש אוגוסט למשך תקופת הזמן ובהתאם לתנאים שבתקנון זה להלן.
ההשתתפות במבצע מעידה על הסכמתך לתנאי התקנון, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
1. תקופת המבצע: החל מיום 1.8.2022 בשעה 9:00 ועד ליום 31.8.2022 בשעה 20:00 או עד גמר המלאי.
2. הסניפים המשתפים במבצע: סניפי נגב לא כולל אילת.
3. "משתתף במבצע" ו/או "הלקוח"- אזרחי ישראל שגילם מעל 18 שנה שהינם לקוחות פרטיים ודיירי פרויקט משדרגים.
4. זכאות להטבה: המבצע מוגבל להטבה אחת בלבד ללקוח.
5. מהות המבצע: בכפוף להוראות התקנון, לקוח אשר רכש פריטים בסך העולה על הסכומים המפורטים מטה כולל מע"מ, ושילם את מלוא הסכום בגין העסקה (כמפורט בתתי סע' 5)- יהיה זכאי למתנה ע"פ הפירוט להלן ובכפוף למלאי הקיים אצל הספק:
5.1 ברכישה של 25,000 ומעלה (עשרים וחמישה אלף שקלים ומעלה), כולל מע"מ- יקבל הלקוח מכשיר נינג'ה גריל NINJA SMART GRILL XL דגם AG553 אחריות יבואן רשמי שריג אלקטריק (להלן: "נינג'ה").
5.2 ברכישה של 50,000 ₪ ומעלה (חמישים אלף שקלים ומעלה), כולל מע"מ- יקבל הלקוח שואב אבק DYSON V15 Detect Absolute (להלן: "השואב").
6. הספק יתקשר ללקוחות הזכאים להטבה במהלך חודש ספטמבר 2022 ולאחר סיום המבצע, לטובת תיאום המשלוח. המוצר יישלח לביתו של הרוכש ללא עלות נוספת בהתאם לכתובת שימסור לנציג הספק.
7. אחריות הספק לנינג'ה ולשואב – אחריות יבואן רשמי של שנתיים.
8. לקוח שיבטל את ההזמנה או חלקה, יחויב במחיר מלא של המוצר שקיבל (נינג'ה- עלות של 1,400 ₪ + מע"מ והשואב- עלות של 3400 ₪ + מע"מ).
9. לכל שאלה/תקלה בנינג'ה או השואב, יש ליצור קשר עם בנצי או אושר בטל: 054-2188885 או 052-3632221 מחנות בנצי נעים מוצרי חשמל ברח' שבזי 2, יבנה.
10. אחריות: נגב לא תהא אחריות לטיב הנינג'ה או השואב או לזמני האספקה ומלוא האחריות תהיינה על הספק בלבד. המשתתפים במבצע מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד נגב בכל האמור בסע' זה. למען הסר ספק יובהר כי נגב אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף וכל הוצאה שתיגרם למשתתף במבצע ו/או הנלווה לו עם השתתפותו במבצע זה.
11. נגב שומרת לעצמה את הזכות לקצר את תקופת המבצע או להאריכה, וכן את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת ו/או לשנות את תנאיו, את מבנה המבצע ותנאיו, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובכפוף לכך שתפרסם הודעה על כך כנדרש.
12. במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של המבצע יינתן שיקול דעת מלא לנגב להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר או לבצע כל פעולה בקשר למבצע .


13. ביטול זכאות: במקרים שיפורטו להלן, תבוטל זכאותו של הלקוח לקבלת ההטבה:
13.1 ביטל הלקוח את עסקת רכישת המוצרים.
13.2 ביטל הלקוח את עסקת רכישת המוצרים באופן חלקי, כאשר כתוצאה מהביטול כאמור סך הרכישה יהיה נמוך מהאמור בסע' 5.
13.3 בוטלו ו/או לא כובדו אמצעי התשלום באמצעותם ביצע הלקוח את הרכישה מנגב, כולה או חלקה. יובהר כי לצורך השתתפות במבצע, ישלם הלקוח את תמורת המוצרים באמצעי התשלום שלהלן בלבד: (1) תשלום מזומן; (2) כרטיס אשראי; (2) שיקים שאושרו על ידי ERN.
13.4 הפר הלקוח אחד או יותר מתנאי תקנון זה.
14. שיפוי נגב וחיוב הלקוח: ככל ובוטלה זכאותו של הלקוח (בתנאים שלעיל), לאחר מימוש ההטבה, יחויב הלקוח בגין עלות ההטבה, בתוספת דמי טיפול בסך 15% (להלן: "נזקי נגב").
המשתתף במבצע מתחייב לשפות ולפצות את נגב בגין נזקיה שלעיל. מבלי לגרוע מזכויותיה של נגב על פי דין, המשתתף במבצע מצהיר כי הוא מאשר לנגב לקזז את נזקי נגב מכל סכום לו הוא זכאי ו/או יהיה זכאי מנגב ו/או ממי מטעמה, לרבות זכאותו לקבלת כספים בגין ביטול מלא או חלקי של הרכישות שביצע בנגב.
15. שאלות ובירורים: לשאלות ובירורים אודות המבצע ניתן לפנות לנציג נגב מולו בוצעה ההזמנה .
16. הוראות כלליות:
16.1 התקנון מנוסח בלשון זכר לצורך הנוחיות בלבד, ובכל מקום שננקטה לשון זכר תהיה הכוונה אף לנקבה במשמע.
16.2 ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי ומנהלי נגב.
16.3 הכותרות הינן לשם הנוחות וההתמצאות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לצורך פרשנות תקנון המבצע.
16.4 הדין החל על מבצע זה ועל כל פעולה בקשר אליו, לרבות אך לא רק, פרשנות המסמכים והתקנון הנוגעים אליו, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית ביחס לכל נושא הקשור למבצע זה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב.