צור קשר

איגרת איכות הסביבה

 

 

27/07/2017

 

מדיניות מערכת הניהול המשולבת

מדיניות מערכת הניהול המשולבת של חברת "נגב קרמיקה בע"מ" היא לתכנן ולייצר אריחי

קרמיקה תוך מזעור השפעתנו השלילית על הסביבה ותוך שמירה על בטיחות העובדים

ובריאותם ברמת איכות העונה על דרישות הלקוח, התקן הישראלי, ת"י314 , תקן אירופאי

UNI EN14411, תקן אמריקאי  1-1988  ANSI A137 ותוך עמידה בדרישות ת"י 2008:

ISO 9001, ת"י 2004: ISO 14001, ות"י 2007: OHSAS 18001 ויישומם.

ת"י 2008 ANSI A137 .-1 1988 תקן אמריקאי EN14411,UNI

 

אנו מחויבים לקיום תהליכיםנוהגי עבודה ושימוש בחומריםמוצרים ומשאבים

למניעת פגיעה גופנית ובריאות לקויה של העובדים בארגוננו ובשטחו וכן כאלו המונעים

זיהום סביבתי מניעה מוחלטת, או המפחיתים את הזיהום לרמות מינימאליות קבילות.

אנו מחויבים לשיפור מתמיד במערכת הניהול המשולבתולצורך כך מציבים יעדים,

בוחנים את מידת העמידה בהם ומוודאים כי אלו מביאים אותנו לידי שיפור בביצועים

בתחומי האיכותהבטיחות והסביבה לאורך הזמן.

אנו מחויבים לעמידה בדרישות כל דין בתחום איכות סביבה וביטוח ובריאות בתעסוקה

ודרישות אחרות החלות על הארגוןכבסיס לפעילותינו.

מדיניות הארגון תהיה זמינה לעובדים ולכל מחזיק עניין אחר אשר יהיה מעוניין לבחון אותה.

 

הקווים המנחים את הנהלת החברה ועובדיה הם:

שביעות רצון הלקוח היא מטרתה המרכזית של החברה

איכות ואמינות מוצרי החברה הם מעניינם של כל אנשי הארגון על מנת לעמוד בדרישות

השוק, בדרישות תחיקתיותתקנות וצווים רלוונטיים לרבות בתחומי הסביבה והבטיחות.

איכות מובנת תחילתה במחקר ופיתוח והמשכה דרך כל רמות הפעילות בארגון.

על מנת להשיג את מטרות מערכת הניהול המשולבת הנדרשות יש להגדיר מדדים בתחומי

איכותסביבה וביטוח ובריאות בתעסוקה שיהוו יעדי ביצוע לכל הגורמים בחברה.

על מנת לעמוד ביעדי החברה אנו מחויבים לקיום תהליך מתמשך של תכנון, עשייה, בדיקה

ושיפור מתמיד בתחומי אבטחת איכות, הניהול הסביבתי וניהול וביטוח ובריאות בתעסוקה.

מערכת הניהול המשולבת נדרשת להיבחן באופן מתמיד כך שתתאים למטרות החברה,

ליעדי החברה, ולתנאי החברהעל מנת לוודא מידת עדכניות של המערכותהאפקטיביות

בהשגת מטרות האיכות ומידת יישומן והטמעתן בכל דרכי הארגון.

מדיניות מערכת הניהול המשולבת מחייבת את כל רמות הארגון, הנהלה ועובדים ותופץ

באתרי החברה השונים, ולגורמים מעוניינים ותבוצענה הדרכות על מנת להבטיח הבנת

המדיניות ויישומה.

 

אורי גלבוע – מנכ"ל קבוצת נגב

 

לפניות בנושא איכות הסביבה: nellyo-y@negev-new.co.il